نه که نخوامااااا نمییییی تونم

جمعه 25 دی 1394 ساعت 10:47

خسته ام خیلییییی

حرف نگفته دارم خیلیییییی

بغض باز نشده دارم خیلییییییی

حوصله نوشتن ندارم خیلییییییی

...

یکی بیاد تیکه پاره های منو جمع کنه از رو زمین 

چینی بندزن خوب سراغ ندارید؟عایا؟