نقطه سر خط

دوشنبه 9 فروردین 1395 ساعت 14:38

بغض گلو بریده ام مدام می شوم شبی 

فقط به من اشاره کن تمام می شوم شبیپ.ن:هر چیزی که شکست میشه بندش زد اما امان از روحی که بشکنه...تمام