خوشبختی یا بدبختی؟بستگی داره از کدوم زاویه ببینیش!

شنبه 21 آذر 1394 ساعت 15:01

با یه حالت متفکرانه ای میگه :

به نظرم زن و شوهرا دو دسته میشن  دسته ی اول نصفه ی اول زندگی شون گل و بلبلن و صلح و صفا و صمیمیت؛ولی نصفه ی دوم به جون هم می افتن (آمار خیانت بین مردا و زنان میانسالی که سالها از زندگی شون میگذره بیشتر از تازه عروس داماداست) دسته ی دوم هم کسانین که نصفه ی اول زندگی عین سگ و گربه به جون هم میافتن و همش مسابقات خروس جنگی دارن تو زندگی و اگه تا نصفه بعدی دوام بیارن سرمیان سالی یا پیری تازه به هم علاقه مند میشن و در کنار هم آروم میگیرن (این دسته شباهت زیادی به زندگی پدربزرگ مادر بزرگای ما دارن) :))))


نگاهش میکنم و میگم یه دسته رو جا انداختی دسته ای که از اولش لیلی و مجنونن و تا آخرش لیلی و مجنون می مونن خعلی نادرو کمیاب هستن ولی هستن 

میگه راسسسسست میگیااااا خوش به حال این دسته سومیا!!!!!!

میگم اتفاقا این دسته از همه بدبخترن چون به وسطای نصفه ی اول زندگی نرسیده یکی شون نفله میشه یا شوهره ورمیپره یا زنه...

فقط نگام میکنه ؛نمیدونه تایید کنه یا تکذیب :|||